of

مطالب آموزش و تحقیقات

Spectr News Theme

کارکرد ‌افزودني‌هاي شيميايي بتن

کد مطلب: 341

هر ماده افزودني‌ با کارکرد اصلي آن تعريف و گروه‌بندي مي‌شود. کاركرد اصلي يك ماده افزودني عمده‌ترين اثر مورد انتظاري است كه بر بتن دارد و بيانگر عملکرد شاخص آن افزودني است.


پروژه ها