كنترل مقاومت بتن در زمآن هاي مورد نظر در شرايط عمل‌آوري واقعي كارگاهي (نمونه‌آگاهي)

كنترل مقاومت بتن در زمآن هاي مورد نظر در شرايط عمل‌آوري واقعي كارگاهي (نمونه‌آگاهي)   

کد مطلب : 238

     در صورتيكه مقاومت موجود به ميزان مورد نظر و دلخواه رسيده باشد مي‌توان قالب‌برداري را به انجام رسانيد يا قطعات پيش ساخته را جابجا كرد و يا نوع و مدت عمل‌آوري تسريع شده را مشخص كرد.

حداکثر و حداقل دمای مجاز و استاندارد بتن ریزی

حداکثر و حداقل دمای مجاز و استاندارد بتن ریزی   

کد مطلب : 234

     آئين نامه هاي مختلف در دنيا معمولاً حداكثر و حداقل دماي ريختن را مشخص مي كنند . در استاندارد ملي شماره 6044 ايران براي بتن آماده نيز دماي حداكثر مجاز بتن آماده در هنگام ريختن مطابق آبا يعني 32 درجه سانتي گراد پيش بيني شده است .بديهي است حداكثر دماي بتن كه در كارخانه بتن آماده پس از ساخت بايد به نحوي باشد كه در شرايط آب و هواي موجود و با فاصله زماني حمل بتن ، اين دما از 32 درجه سانتي گراد تجاوز ننمايد . در اغلب موارد دماي ساخت در محدوده 28 تا 30 درجه سانتي گراد قرار مي گيرد.

افزودنی های بتن

افزودنی های بتن   

کد مطلب : 233

     در خصوص استفاده از مواد افزودني در محل مصرف (پاي كار) قبل از پمپ شدن توضيح دهيد؟ آيا اين امر امكان پذير است؟

شرایط واگذاری عاملیت فروش و نمایندگی انحصاری کلینیک بتن ایران

شرایط واگذاری عاملیت فروش و نمایندگی انحصاری کلینیک بتن ایران   

کد مطلب : 231

     کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ، به عنوان مجموعه ای فعال و شناخته شده در عرصه صنعت بتن کشور ، در راستای توسعه رنجیره خدماتی و فروش خود در سطح کشور از همکاری با علاقمندان و کارشناسان استقبال نموده است. در این راستا با توجه به توانمندی افراد و علاقمندان سطح همکاری در دو قالب عامل فروش و نمایندگی انحصاری فروش تعریف گردیده است.

شرح و تفسیر ضوابط پذیرش بتن در کارگاه و جریمه بتن کم مقاومت

شرح و تفسیر ضوابط پذیرش بتن در کارگاه و جریمه بتن کم مقاومت   

کد مطلب : 227

      از آنجا كه بحث جريمه بتن يك بحث مالي است طبيعتاً در آبا، نشريه 101، نشريه 55 و نشريه 108 و نشريه 123 و غيره كه مربوط به آن نهاد است به آن پرداخته نشده است و جاي خالي آن در بخشنامه هاي آن نهاد سالهاست به چشم مي خورد.