Spectr News Theme

ملات پایه سیمانی مقاوم در برابر سایش و ضربه ( هاردملات ) DEZOFLOOR 804

کد مطلب : 93

DEZOFLOOR   804

ملات پایهسیمانی مقاوم در برابر سایش و ضربه ( هاردملات )

شرح:

Dezofloor  804 محصولی است بر پایه سیمان و مصالح سنگی ریزدانه وترکیبات شیمیایی ویژه که باعث افزایش انواع مقاومت ها نسبت به بتن گشته و به حالتمجزا و با چسبندگی کامل به بتن برای رفع ضعف ها و معایب بتن به عنوان کف پوش صنعتیقابل اجرا می باشد . این ماده در مواردی که بارهای ترافیکی ناشی از عبور و مروروسایط نقلیه سبک و سنگین ( مانند حرکت چرخهای فلزی و یا تردد لیفتراک یا کامیونهایده چرخ و بیشتر ) بر سطح اعمال می شود جلوی خوردگی و فرسایش سطح بتن را گرفته و ازتولید گرد و غبار و استهلاک بتن ممانعت می نماید .

درمواقعی که نیروهای و بارهای فشاری سنگین بر سطح بتن اعمال گشته و یا امکان ایجادبارهای ضربه ای در اثر برخورد اشیا با سطح بتن وجود داشته یاشد کف پوش Dezofloor  804  به مانند سپری مقاوم جلویآسیبهای احتمالی را گرفته و سازه را از تخریب ، خرد شدن ، خاک اندازی ، استهلاک وکوتاه شدن عمر مفید محافظت می نماید.

 

موارداستفاده اولیه :

 • کف کارخانجات و کارگاه های  و کارگاه های تولیدی و صنعتی
 • کف سوله های صنعتی
 • کف انبارهای نگهداری مواد خوراکی ، شیمیایی و غیره
 • کف سردخانه های نگهدارنده میوه جات و دیگر مواد خوراکی
 • پارکینیگ های مسکونی ، عمومی ، طبقاتی
 • فرودگاه ها ، بنادر ، پایانه ها و باراندازها
 • مکان های روباز عمومی از قبیل زیباسازی فضای پارکها و غیره
 • مراکز نظامی ، آموزشی ، نیروگاهها ، چاپخانه ها ، کارخانجات خودرو سازی و صنایع وابسته به آن.
 • در همه جاهایی که تردد بارهای دینامیکی مانند خودروهای سبک و سنگین ، تخریب بتن و یا تولید گرد و غبار ناشی از آن وجود دارد.

خصوصیاتویژه :

 • قابلیت چسنبدگی و اجرا به روی بتن قدیم و بتن تازه
 • مقاومت فشاری حدود هزار کیلوگرم بر سانتیمترمربع
 • مقاومت بالاتر در برابر اسیدها و بازها نسبت به بتن
 • ترکیبی آماده بدون نیاز به هیچ افزودنی دیگر
 • سهولت اجرا
 • قابل اجرا در کلیه سزوح بتنی به عنوان کف پوش
 • دارای رنگ بندی متفاوت و زیبا
 • مقاومت بالا در برابر سیکل های ذوب و یخ
 • عدم تولید گرد و غبار
 • مقاوم در برابر آتش سوزی

 

نکته: Dezofloor  804 توانایی اجرا بر روی بتن تازه و همچنین قابلیت اجرا  بر روی بتن قدیمی و سخت شده را دارا می باشد.

 

روشاجرا بر روی بتن تازه :

ابتداسطح مورد نظر را آماده قالب بندی نموده ، ایجاد درزهای انبساط در فواسل قطع بتنالزامی است . بتن زیر کار بهتر است با عیار سیمان حداقل چهارصد کیلوگرم بر مترمعبطراحی و ساخته شده و ضخامت بتن زیرین بتن ده تا پانزده سانتیمتر توصیه می گردد.

پس ازاجرا و استقرار بتن کف . .یبره نمودن بتن و تسطیح اولیه آن با استفاده از تختهماله ( سطح حاصله از اجرای تخته ماله بهترین حالت برای اجرای Dezofloor  804   می باشد ) و همچنین بعداز گیرش اولیه بتن ( در شرایط معمول حدود 2 الی 3 ساعت ) Dezofloor  804   را به روش زیر ساخته واجرا نمایید.

Dezofloor  804  در کیسه های 30 کیلوگرمی بسته بندی می گردد ، به ازای هر کیسه 5/2 الی 3لیتر آب به آن افزوده و  با  استفاده از میکسرهای مخصوص این کار و یا نیروی دست ملات را کاملا مخلوط نموده تا بهحالت خمیری روان تبدیل گردد . بر اساس محل استقرار Dezofloor  804    و یا میزان روانی موردنیاز می توان تا نیم لیتر   ( 500 سی سی )آب اضافه ، به خمیر آماده شده افزود .روش اضافه کردن آب مرحله به مرحله و در هرمرحله 100 سی سی بوده تا به روانی مورد نظر دست یافت .

ملاتتهیه شده را روی سطح بتن قرار داده و ابتدا با تخته ماله روی سطح پهن کرده و پس ازآن با شمشه کشی به ضخامت 2 سانتیمتر Dezofloor 804   را بر روی کلیه سطوحبتنی پخش نمایید . با گیرش اولیه Dezofloor 804   ( حدود 1 تا 3 ساعت باتوجه به شرایط محیطی و کارگاهی ) عملیات پرداخت سطح با ابزار مخصوص این کار در دومحله اجرا می گردد ( استفاده از ماله های سینی و پروانه ای برقی ) و در نهایتپرداخت نهایی توسط ماله فلزی حسن ختام اجرای Dezofloor  804    می باشد.

لازمبه ذکر است مدت زمان مجاز برای ساخت و استقرار و پخش Dezofloor  804    روی بتن 60 دقیقه میباشد. به عبارت دیگر عملیات اجرا از زمانیکه آب به Dezofloor  804   اضافه گشته تا هنگامی کهملات روی بتن ثابت می گردد باید حداکثر ظرف 60 دقیقه به اتمام رسد .زمان فوق شاملعملیات پرداخت نمی گردد.

بنابراینحجم Dezofloor  804 ساخته شده در هر مرحله باید به اندازه ای باشد که پس از 60 دقیقه مصرف گردد. پس از اجرای Dezofloor  804    وگیرش نهایی آن ( در شرایط معمول 6 الی 8 ساعت پس از اجرا ) سطح کار را به مدت  72 ساعت ( سه شبانه روز ) کاملا خیس نگه داشتهو تا یک هفته از بارگذاری و تردد بر روی سطح امتناع ورزید . جهت حصول نتایج بالاتربهتر است سطح کار را تا یک هفته مرطوب نگهدارید . پس از مدت زمان نگهداری می توانسطح کار را بر اساس نیاز و بسته به نظر کارفرما ساب زد .

 

روشاجرا بر روی بتن سخت شده :

قبلاز هر کار باید سطح زیر کار آماده اجرای Dezofloor 804    گردد . برای این کارابتدا قسمتهای سست و کرموی بتن را تخریب نموده تا به قسمتهای سخت و قابل باربریرسیده ، سپس با ملاتهای  ترمیمی موجود (سیمان ، سیلیس و چسب بتن یا Dezofloor 804    ) قسمتهای آسیب دیده راترمیم و هم سطح با دیگر قسمتها نموده ، آنگاه سطح را با اسید کلریدریک رقیق شدهشستشو داده و بعد از 15 دقیقه با آب فراوان پاکیزه می نمایم . این عمل را 2 تا 3بار انجام داده تا آلودگیها از سطح پاک گشته و آماده اجرای Dezofloor  804    گردد .به اندازه هربلوک بتنی ( آن حجم از بتن که بین درزهای انبساط قرار گرفته باشد ) یک قالب بهضخامت حداقل 2 سانتیمتر بسته و Dezofloor 804   ساخته شده را به روش زیردرون آن پخش نمایید.

Dezofloor  804  در کیسه های 30 کیلوگرمی بسته بندی می گردد ، به ازای هر کیسه 5/2 تا 3لیتر آب به آن افزوده و با استفاده از میکسر های مخصوص این کار و یا نیروی دستملات را کاملا مخلوط نموده تا به حالت خمیری روان تبدیل گردد.

براساس محل استقرار Dezofloor  804  و یا میزان روانی مورد نیاز می توان تا نیملیتر   ( 500 سی سی ) آب اضافه ، به خمیرآماده شده افزود .روش اضافه کردن آب مرحله به مرحله و در هر مرحله 100 سی سی بودهتا به روانی مورد نظر دست یافت .

ملاتآماده شده را بر روی سطح بتن و درون قالب ریخته و با تخته بنایی بر روی سطح پهن مینماییم . سپس با عملیات شمشه کشی کل ملات را به ضخامت 2 سانتیمتر بر روی کف پخش میکنیم . بعد از گیرش اولیه Dezofloor 804  نوبت  عملیات پرداخت سطح  بوده که این امر طی سه مرحله به شرح ذیل انجاممی پذیرد :

ابتدابا استفاده از ماله چرخنده سینی شکل که با کمک موتور بنزینی قابلیت چرخش را ایجادنموده سطح Dezofloor  804     را پرداخت و سپس با استفاده از ماله هایبرقی پروانه ای مرحله دوم عملیات پرداخت را انجام و در انتها با ماله های فلزیدستی پرداخت نهایی صورت می پذیرد.

بااتمام عملیات پرداخت و رسیدن به زمان گیرش نهایی ( حدود 6 تا 8 ساعت پس از اجرا )می باید سطح Dezofloor  804  را به مدت 72 ساعت ( سه شبانه روز ) کاملا خیسنگه داشته و در مکانهای روباز تا یکهفته مرطوب نگهداری نمایید ( برای حصول نتایجبهتر در مکانهای سر بسته نیز سطح Dezofloor 804  را تا یک هفته مرطوبنمایید).

 

نکته :

مدت زمان مجاز از وقتیکه آب به پودر Dezofloor  804      اضافه گشته تاهنگامیکه ملات را بر روی بتن پخش نموده 60 دقیقه می باشد . به عبارت دیگر ساخت Dezofloor  804  ، ریختن آن به محوطه قالببندی شده ، پهن کردن ملات بوسیله تخته ماله ، تراز کردن ملات بوسیله شمشه کشی بایدظرف 60 دقیقه به پایان برسد . پس هنگام اختلاط آب با پودر Dezofloor  804   این نکته را در نظرداشته باشید و به مقداری ملات را آماده نمایید که ظرف زمان مقرر مصرف شود.

 

مشخصات فنی :

 نوع : پودر

وزن مخصوص خشک : 7/1

وزن مخصوص ملات : 2/2

ابعاد دانه ها : حداکثر 3 میلیمتر

زمان گیرش اولیه : 1 الی 3 ساعت

زمان گیرش نهایی : 6 الی 8 ساعت

رنگ : در رنگ های متنوع

بسته بندی : در کیسه های 30 کیلوگرمی

 

انبارداری :

زیرپوشش نگهداری شود . به دور از رطوبت ، تابش مستقیم آفتاب و دمای زیاد انبار گردد .عمر مفید این محصول در شرایط انبارداری مناسب 12 ماه است . عدم رعایت روشانبارداری مناسب باعث صدمه دیدن محصول و یا بسته بندی آن می شود.

 

نکات  ایمنی :

اینمحصول دارای مواد سیمانی بوده که می توانند باعث سوزش شوند . از تماس آن با چشم وتماس طولانی با پوست خودداری کنید . اگر آلودگی ایجاد شد با آب بشویید و دکتر رامطلع نمایید . از دسترسی کودکان به آن جلوگیری کنید .

 

تاییدیهکیفیت :

تماممحصولاتی که توسط شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران عرضه می گردند مطابق بااستانداردهای کیفی بین المللی می باشد .

or
or
A password will be send on your post
Registration