Spectr News Theme

افزودنی ژل میکروسیلیکا بتن Dezomix 4500

کد مطلب : 52

Dezomix 4500

افزودنی ژل میکروسیلیکا

( ارتقاء دهنده خصوصیات بتن براساس کنترل بر روی بتن ساختهشده استانداردهای ASTM  C1202 AND  BS EN 12390-8، BS 1881-122 )

شرح :

Dezomix 4500  علاوه براستفاده در ساخت بتن های با مقاومتبالا ، آب بند ، نفوذ پذیری کم ، دوام بالا و ملات های ویژه  ، در بتنهایی که کاهش ترکهای پلاستیک ، ارتقاءنسبی مقاومتهای کششی و خمشی بتن مد نظر می باشد کاربرد دارد . همچنین در شرایطی کهبتن در معرض ضربه و بارهای متناوب دینامیکی است استفاده از Dezomix 4500 توصیه می شود .

کاربردها :

 1. سازه های ساحلی
 2. سازه های نگهدارنده آب
 3. روسازی های بتنی
 4. بتن های پر مقاومت
 5. سازه های در معرض بارهای دینامیکی ، ضربه و خستگی
 6. مقاطع نازک بتنی
 7. سازه های بتنی در معرض سیکل های شدید ذوب و انجماد
 8. بتن های نظامی و پدافندی


مزایا :

 • کاربرد آسان و مرتفع سازی مشکلات ناشی از استفاده مستقیم از پودر میکروسیلیس
 • کاهش هزینه حمل در مقایسه با میکروسیلیس
 • افزایش مقاومت فشاری
 • کاهش نسبت آب به سیمان
 • کاهش نفوذ پذیری
 • افزایش دوام ناشی از افزایش مقاومت الکتریکی و در نتیجه افزایش مقاومت در برابر خوردگی
 • افزایش دوام ناشی از کاهش نفوذ پذیری


میزان مصرف :

میزان  دقیق مصرف Dezomix 4500 می بایست از طریق آزمایشهای کارگاهی مشخص گردد لذا به عنوانراهنمایی  توصیه می شود به میزان 5 تا 10درصد وزن سیمان مصرفی به بتن افزوده گردد . این مقدار را می توان در هنگام ساختبتن و یا پس از ساخت به بتن اضافه نمود.

در صورت اضافه نمودن Dezomix4500 در تراک میکسر باید از اختلاط آن در بتن اطمینان حاصل نمود. بدنمنظور می بایست پس از افزودن  Dezomix4500  بین 3 تا 5 دقیقه زماننیاز می باشد .

عوارض مصرف خارج از محدوده:

مصرف کمتر از 5 درصد Dezomix4500 باعث عدم ظهور کیفیت و عملکرد مناسب  ، افت اسلامپ سریع ، کاهش قدرت میزان جذب آهکآزاد و پایین آمدن نسبی کلیه خواص برای بتن می گردد .

مصرف بیش از 10 درصد وزنسیمان مصرفی از Dezomix 4500 در بتن توصیه نمی شود وصرفا با انجام آزمایشات کارگاهی  امکان پذیر خواهد بود . 

 

مشخصات ظاهری :

حالت : در وضعیت سکون ژلهای و پس از تکان دادن مایع

رنگ : خاکستری

وزن مخصوص : 1.35

میزان کلراید : فاقد کلر و یابسیار کمتر از حد مجاز استاندارد

 نیترات : ندارد

نقطه انجماد : صفر درجه سانتیگراد

نقطه اشتعال : ندارد

 

سازگاری :

این محصول با هیچ مادهدیگری نباید مخلوط شود مگر توسط متخصصین شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن تایید شدهباشد .   

 

انبارداری :

Dezomix 4500  بایستی در ظروف اصلی خود و در دمای بیش از 5+درجه سانتیگراد نگهداری شود . در صورت یخ زدن می توانید آن را به آرامی گرم نمودهو هم بزنید تا دوباره بازیافت شود.عدم رعایت شرایط انبار داری مناسب ممکن است باعث آسیب دیدن محصول و یا ظرف آنگردد . برای کسب اطلاع بیشتر از روش انبارداری مناسب با بخش فنی کلینیک فنی وتخصصی بتن تماس حاصل نمایید.

 

نکات ایمنی :

Dezomix 4500   محتوی هیچ ماده خطرناکی نمی باشد . برای آگاهیبیشتر به برشور ایمنی محصول مراجعه نمایید.

 

تاییدیه فنی :

تمام محصولاتی که توسط شرکتکلینیک فنی و تخصصی بتن  ایران عرضه میگردد مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می باشد.

 

 

 

 

or
or
A password will be send on your post
Registration