Spectr News Theme

افزودنی ژل میکروسیلیس بتن

کد محصول : 22

افزودنی ژل میکروسیلیکا Dezomix 4500 ، ترکیبی ازپودر میکروسیلیس ، فوق روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات و الیاف پلی پروپیلنو آب می باشد.

میزان مصرف این محصول در بازه 5 تا 10 درصدبتن می باشد که پیشنهاد می گردد برای حفظ حداقل میلکروسیلیس در بتن ، در بازه هشتدرصد مورد استفاده قرار گیرد.

این محصول با توجه به مواد تشکیل دهنده ازچند زوایه می تواند به بهبود خواص و کاهش نفوذپذیری بتن کمک کند.

 • فوق روان کننده پلی کروبکسیلات : فوق روان کننده های بر پایه تکنولوژی پلی کربوکسیلات اتر ، نسل سوم فوق روان کننده های بتن می باشند. این محصولات برای ساخت بتن با بیشترین کاهش نسبت آب و کسب مقاومت بالا در سنین اولیه ، با حفظ اسلامپ در زمان کوتاه طراحی و تولید گردیده است. این نوع از فوق روان کننده ها قابلیت کاهش آب اختلاط بتن را تا 40 % با اسلامپ ثابت دارند که همین امر عامل افزایش مقاومت فشاری در سنین اولیه و نهایی و همچنین دوام بتن می گردد. این افزودنی ها با ایجاد غشاء بر روی سطح ذرات سیمان و ایجاد ممانعت فضایی ناشی از ضخامت لایه جذب شده ، که منجر به جلوگیری از تجمع ذرات سیمان می گردد و نیز با ایجاد نیروی دافعه بین ذرات سیمان ناشی از جذب ذرات پلیمر و تشکیل بارهای همنام، باعث افزایش روانی بتن می گردد. با توجه به ایجاد امکان کاهش نسبت آب به سیمان ، با استفاده این محصول ما شاهده کاهش حفرات موئینه ، کاهش حفرات حدفاصل فاز سنگدانه و خمیر سیمان و در نتیجه نفوذپذیری خواهیم بود. از سوی دیگر با افزایش روانی در بتن ، با پوشش مشکلات اجرایی مرسوم از کرمو دشگی ، ایجاد درز سرد و تراکم نامناسب ، به افزایش و بهبود کیفیت بتن و کاهش نفوذ پذیری ناشی از مشکلات اجرایی کمک خواهد کرد. لذا نباید فراموش کرد این بدان معنا نیست که نباید تمهیدات لازم در زمینه اجرای مناسب و تراکم کافی  به کار گمرده شود. همچنین با استفاده از این محصول با افزایش روانی، هزینه اجرای کار به واسطه اجرای سهل تر کاهش خواهد یافت. این فوق روان کننده ها براساس استانداردهای ASTM C494 TYPE F ، EN 934-2-TABLE 3.1/3.2 ، ISIRI 2930 –TABLE 3/4 قابل ارزیابی می باشند.

 

·      پودرمیکروسیلیس : میکروسیلیس یک محصول فرعی از کوره های قوس الکتریکی در جریانتولید آلیاژهای فروسیلیس می باشد . این ماده با داشتن بیش از 90 درصد سیلیس با حالتغیر کریستالی و به شکل ذرات بی نهایت ریز با قطر متورسط 0.1 متوسط میکرون شدیدا پوزولانیاست و برای استفاده به عنوان یک ماده سیمانی در بتن بسیار مناسب است و با استانداردASTM C1240  مطابقت دارد . افزودن میکروسیلیس به مخلوط بتن باعثمی گردد Sio2 فعال آن با محلول هیدروکسیدکلسیمCa(OH)2  آزاد موجود در منافذ موئین بتن ترکیب گردد و کریستالسیلیکات کلسیم نامحلول تولید نماید و در نهایت باعث تراکم ساختار خمیر سیمان و کاهشنفوذپذیری و افزایش مقاومت فشاری ، الکتریکی، خمشی و کششی بتن ، افزایش مقاومت بتندر برابر فرسایش ، کاهش قابل توجه نفوذپذیری ، جلوگیری از نفوذ یون کلر ، سولفات هاو سایر مواد شیمیایی مخرب به داخل بتن گردد . همچنین این محصول به واسطه ریزی ذرات، به روش فیزیکی با پر سازی حفرات ریز نیز باعث کاهش نفوذپذیری بتن می گردد.

 

نکته یک : با توجه به کاهشآب انداختگی در بتن ، مناسب است زمان شروع کیورینگ ده دقیقه پس از ریختن و پیش ازخشک شدن سطح بتن شروع شود.

نکته دوم : در صورت کوتاهبودن فاصله حمل می توان این افزودنی را در بچینگ اضافه نمود و در صورت زیاد بودنفاصله حمل در پایکار به بتن اضافه شود. می بایست به لحاظ اطمینان از اختلاط مناسب، پس از اضافه کردن افزودنی بتن ، 5 دقیقه زمان میکس لحاظ شود.

نکته سوم : ارتقاء دهنده خصوصیاتبتن براساس کنترل بر روی بتن ساخته شده استانداردهای ASTM C1202 AND  BS EN 12390-8،BS 1881-122

نکتهچهار : جهتشرایط نگهداری و روش مصرف به برشور فنی مراجعه شود.


DEZOMIX 4500

افزودنی ژل میکروسیلیکا

( ارتقاء دهنده خصوصیات بتن براساس کنترل بر روی بتن ساختهشده استانداردهای ASTM  C1202 AND  BS EN 12390-8، BS 1881-122 )

 

 

 

شرح :

 

Dezomix 4500  علاوه براستفاده در ساخت بتن های با مقاومتبالا ، آب بند ، نفوذ پذیری کم ، دوام بالا و ملات های ویژه  ، در بتنهایی که کاهش ترکهای پلاستیک ، ارتقاءنسبی مقاومتهای کششی و خمشی بتن مد نظر می باشد کاربرد دارد . همچنین در شرایطی کهبتن در معرض ضربه و بارهای متناوب دینامیکی است استفاده از Dezomix 4500 توصیه می شود .

 

 

 

کاربردها :

 1. سازه های ساحلی
 2. سازه های نگهدارنده آب
 3. روسازی های بتنی
 4. بتن های پر مقاومت
 5. سازه های در معرض بارهای دینامیکی ، ضربه و خستگی
 6. مقاطع نازک بتنی
 7. سازه های بتنی در معرض سیکل های شدید ذوب و انجماد
 8. بتن های نظامی و پدافندی

 

 

مزایا :

 • کاربرد آسان و مرتفع سازی مشکلات ناشی از استفاده مستقیم از پودر میکروسیلیس
 • کاهش هزینه حمل در مقایسه با میکروسیلیس
 • افزایش مقاومت فشاری
 • کاهش نسبت آب به سیمان
 • کاهش نفوذ پذیری
 • افزایش دوام ناشی از افزایش مقاومت الکتریکی و در نتیجه افزایش مقاومت در برابر خوردگی
 • افزایش دوام ناشی از کاهش نفوذ پذیری

 

 

میزان مصرف :

میزان  دقیق مصرف Dezomix 4500 می بایست از طریق آزمایشهای کارگاهی مشخص گردد لذا به عنوانراهنمایی  توصیه می شود به میزان 5 تا 10درصد وزن سیمان مصرفی به بتن افزوده گردد . این مقدار را می توان در هنگام ساختبتن و یا پس از ساخت به بتن اضافه نمود.

در صورت اضافه نمودن Dezomix4500 در تراک میکسر باید از اختلاط آن در بتن اطمینان حاصل نمود. بدنمنظور می بایست پس از افزودن  Dezomix4500  بین 3 تا 5 دقیقه زماننیاز می باشد .

عوارض مصرف خارج از محدوده:

مصرف کمتر از 5 درصد Dezomix4500 باعث عدم ظهور کیفیت و عملکرد مناسب  ، افت اسلامپ سریع ، کاهش قدرت میزان جذب آهکآزاد و پایین آمدن نسبی کلیه خواص برای بتن می گردد .

مصرف بیش از 10 درصد وزنسیمان مصرفی از Dezomix 4500 در بتن توصیه نمی شود وصرفا با انجام آزمایشات کارگاهی  امکان پذیر خواهد بود . 

 

مشخصات ظاهری :

حالت : در وضعیت سکون ژلهای و پس از تکان دادن مایع

رنگ : خاکستری

وزن مخصوص : 1.35

میزان کلراید : فاقد کلر و یابسیار کمتر از حد مجاز استاندارد

 نیترات : ندارد

نقطه انجماد : صفر درجه سانتیگراد

نقطه اشتعال : ندارد

 

سازگاری :

این محصول با هیچ مادهدیگری نباید مخلوط شود مگر توسط متخصصین شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن تایید شدهباشد .   

 

انبارداری :

Dezomix 4500  بایستی در ظروف اصلی خود و در دمای بیش از 5+درجه سانتیگراد نگهداری شود . در صورت یخ زدن می توانید آن را به آرامی گرم نمودهو هم بزنید تا دوباره بازیافت شود.عدم رعایت شرایط انبار داری مناسب ممکن است باعث آسیب دیدن محصول و یا ظرف آنگردد . برای کسب اطلاع بیشتر از روش انبارداری مناسب با بخش فنی کلینیک فنی وتخصصی بتن تماس حاصل نمایید.

 

نکات ایمنی :

Dezomix 4500   محتوی هیچ ماده خطرناکی نمی باشد . برای آگاهیبیشتر به برشور ایمنی محصول مراجعه نمایید.

 

تاییدیه فنی :

تمام محصولاتی که توسط شرکتکلینیک فنی و تخصصی بتن  ایران عرضه میگردد مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می باشد.

 

 

 

 

or
or
A password will be send on your post
Registration