Spectr News Theme

پاور ژل میکروسیلیس بتن

کد محصول : 9

DEZOMIX P-4500

افزودنی سوپر ژل میکروسیلیکا

( ارتقاء دهنده خصوصیات بتن براساس کنترل بر روی بتن ساختهشده استانداردهای ASTM  C1202 AND  BS EN 12390-8، BS 1881-122 )

شرح:

Dezomix P-4500  علاوه براستفاده در ساختبتن های با مقاومت بالا ، آب بند ، نفوذ پذیری کم ، دوام بالا و ملات های ویژه  ، در بتنهایی که کاهش ترکهای پلاستیک ، ارتقاءنسبی مقاومتهای کششی و خمشی بتن مد نظر می باشد کاربرد دارد . همچنین در شرایطی کهبتن در معرض ضربه و بارهای متناوب دینامیکی است استفاده از Dezomix P-4500 توصیه می شود .

 

کاربردها:

 1. سازه های ساحلی
 2. سازه های نگهدارنده آب
 3. روسازی های بتنی
 4. بتن های پر مقاومت
 5. سازه های در معرض بارهای دینامیکی ، ضربه و خستگی
 6. مقاطع نازک بتنی
 7. سازه های بتنی در معرض سیکل های شدید ذوب و انجماد
 8. بتن های نظامی و پدافندی

 

 

مزایا :

 • کاربرد آسان و مرتفع سازی مشکلات ناشی از استفاده مستقیم از پودر میکروسیلیس
 • کاهش هزینه حمل در مقایسه با میکروسیلیس
 • افزایش مقاومت فشاری
 • کاهش نسبت آب به سیمان
 • کاهش نفوذ پذیری
 • افزایش دوام ناشی از افزایش مقاومت الکتریکی و در نتیجه افزایش مقاومت در برابر خوردگی
 • افزایش دوام ناشی از کاهش نفوذ پذیری

 

میزانمصرف :

میزان  دقیق مصرف Dezomix P-4500 می بایست از طریق آزمایشهای کارگاهی مشخص گردد لذا به عنوانراهنمایی  توصیه می شود به میزان 1 تا3  درصد وزن سیمان مصرفی به بتن افزودهگردد . این مقدار را می توان در هنگام ساخت بتن و یا پس از ساخت به بتن اضافهنمود.

درصورت اضافه نمودن Dezomix P-4500 در تراک میکسر باید از اختلاط آن در بتن اطمینان حاصل نمود. بدنمنظور می بایست پس از افزودن  DezomixP-4500  بین 3 تا 5 دقیقه زماننیاز می باشد .

عوارضمصرف خارج از محدوده :

مصرفکمتر از 1 درصد Dezomix P-4500 باعث عدم ظهور کیفیت و عملکرد مناسب  ، افت اسلامپ سریع ، کاهش قدرت میزان جذب آهکآزاد و پایین آمدن نسبی کلیه خواص برای بتن می گردد .

مصرفبیش از 3  درصد وزن سیمان مصرفی از DezomixP-4500 در بتن توصیه نمی شود وصرفا با انجام آزمایشات کارگاهی  امکان پذیر خواهد بود . 

 

مشخصاتظاهری :

حالت: در وضعیت سکون ژله ای و پس از تکان دادن مایع

رنگ: خاکستری

وزنمخصوص : 1.35

میزانکلراید : فاقد کلر و یا بسیار کمتر از حد مجاز استاندارد

 نیترات : ندارد

نقطهانجماد : صفر درجه سانتیگراد

نقطهاشتعال : ندارد

 

سازگاری:

این محصولبا هیچ ماده دیگری نباید مخلوط شود مگر توسط متخصصین شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتنتایید شده باشد .   

 

 

انبارداری:

Dezomix P-4500  بایستی در ظروف اصلی خودو در دمای بیش از 5+ درجه سانتیگراد نگهداری شود . در صورت یخ زدن می توانید آن رابه آرامی گرم نموده و هم بزنید تا دوباره بازیافت شود.عدم  رعایت شرایط انبار داری مناسب ممکن است باعثآسیب دیدن محصول و یا ظرف آن گردد . برای کسب اطلاع بیشتر از روش انبارداری مناسببا بخش فنی کلینیک فنی و تخصصی بتن تماس حاصل نمایید.

 

نکاتایمنی :

Dezomix P-4500   محتوی هیچ ماده خطرناکینمی باشد . برای آگاهی بیشتر به برشور ایمنی محصول مراجعه نمایید.

 

تاییدیهفنی :

تماممحصولاتی که توسط شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران عرضه می گردد مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می باشد.

 

 

or
or
A password will be send on your post
Registration