Spectr News Theme

گروت سیمانی پر مقاومت DEZOFLOW H-530

کد مطلب : 69

 

DEZOFLOW H-530

High  strength ,nonshrink cementitous

Construction grut

 

شرح:

DEZOFLOW H-530  یک محصول آماده مصرفپودری است که با افزودن آب در محل کارگاه تبدیل به ملاتی بسیار روان و بدون جمعشدگی می گردد.

 

کاربردها:

DEZOFLOW H-530  به گونه ای فرموله.شدهاست که بتوان آن را به شکل خمیری و یا روان استفاده نمود و به آسانی می توان آن رابرای تسطیح ، گروت ریزی و یا پر کردن گودال ها به کار برد.

 

امتیازات:

  • بدون جمع شدگی
  • غلظت قالب تنظیم ( به کمک آب )
  • عملکرد قابل  پیش بینی و معین شده
  • اتصال بسیار خوب به فولاد و بتن
  • توسعه مقاومت زودرس حتی در شکل روان
  • آب بند کننده بتن

 

 

بستهبندی :

 DEZOFLOW H-530 در کیسه های 25 کیلوگرمی عرضه می شود.

 

ویژگیها:

آبمصرفی : در حالت روان 4 لیتر برای 25 کیلوگرم

                در حالت خمیری 3.5 لیتر برای 25کیلوگرم

چگالی: در حالت روان 2230 کیلوگرم در مترمکعب

          در حالت خمیری 2250 کیلوگرم در مترمکعب

انبساطآزاد : 2 تا 4 درصد

انبساطماندگار : 0 تا 0.4 درصد

مقاومتفشاری در حالت خمیری :

                            1 روزه 230 کیلوگرم بر سانتیمترمربع

                            3 روزه 430 کیلوگرم بر سانتیمترمربع

                             28 روزه 800 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

مقاومتخمشی در حالت روان :    28 روزه 7.95مگاپاسکال

مقاومتکششی در حالت روان :    28 روزه 5.04مگاپاسکال

نفوذآب :                              کمتراز 10 میلی متر

 

 

روشاجرا :

آمادهسازی سطح :

سطوحیکه در معرض گروت ریزی قرار می گیرند بایستی خراشیده شوند تا پوشته های احتمالی جداشده و سنگدانه ها نمایان گردند. از چکش های سنگین و بادی و سایر ابزار مشابه کهباعث شود سنگدانه ها شکسته شده و در عین حال در جای خود باقی بمانند استفاده نکنید. سطوح بایسنی از وجود روغن ، گرد و خاگ ، رنگ ، ماده عمل آوری و دیگر آلودگی هاکه باعث کاهش چسبندگی می شوند پاک گردند . سطوح در مرعض گروت ریزی را خیس نماییدتا آب ملات را جذب نکند . به گونه ای که سطوح مرطوب بوده ولی آب آزاد وجود نداشتهباشد . در هنگام کاشت پیچ یا میلگرد خالی بودن پال ها و عدم آب و یا روغن موردتوخه خاص قرار گیرد و در صورت لزوم هوای فشرده برای تخلیه آن ها استفاده کنید.

صفحهستون ها و پیچ ها بایستی تمیز و عاری از چربی ، گریس و رنگ باشند . تجهیزات نصبشدنی را تنظیم و ثابت نمایید . اگر لازم است صفحات فاصله گذار برداشته شوند آنهارا کمی پرب نمایید تا برداشتن آن ها آسان شود .

مطمئنشوید که قالب بندی محکم و آب بند است تا از حرکت و خروج گروت جلوگیری شود.

 

اختلاط:

مطمئنشوید سطوح داخلی مخلوط کن مرطوب بوده ولی آب آزاد وجود نداشته باشد .سپس مقدار آبرا اندازه گیری و به داخل مخلوط کن بریزید . در حین چرخیدن مخلوط کن و به آرامی DEZOFLOWH-530 را به آن اضافه نمایید . به مدت 3 تا 5 دقیقه همزدن را ادامه دهیدتا ملاتی همگن ، روان ، نرم و بدون حباب به دست آید.

ریختن:

بلافاصلهپس از اختلاط اقدام به ریختن نمایید ، همواره از نقطه ای ملات را بریزید که کمتریتفاصله را با اطراف داشته باشد. ملات را به صورت پیوسته بریزید و در صورت امکانارتفاع لازم برای تامین فشار حرکتی را ایجاد نمایید

گروتهای Dezoflow   با انواع پمپ های تزریق قابل استفاده اند . پساز ریختن DEZOFLOW H-530 بلافاصله روی سطوح باز را با گونی مرطوب به طور کامل بپوشانید وآن راخیس نگهدارید تا زمانی که گروت آماده پرداخت سطحی شود و یا اینکه گیرش ملاتکامل گردد . در صورت عدم امکان مصرف آب می توانید از مواد عمل آوری سطحی به نام Dezocure  استفاده نماید.

 

انبارداری:

اینمحصول را در مکان سرپوشیده و به دور تابش خورشید و بارندگی و روی پالت نگهدارینمایید. از فشار زیاد پرهیز شود . عمر مفید محصول حدود 12 ماه است اگر در شرایطمناسب و در کیسه های اصلی نگهداری گردد.

 

نکاتمهم :

دمایملات و اجسامی که در درون آن گذارده می شوند بایستی بین 5+ تا 35 + درجه سانتیگراد باشد . مقدار و دمای آب را افزایش ندهید زیرا موجب روانی بیش از حد ملات و درنتیجه بروز پدیده آب انداختگی و یا جداشدگی می شود.

DEZOFLOW H-530 در ضخامت های بین 10 تا 80 میلی متر ریخته می شود . برای تامینضخامت های کمتر از 10 میلی متر با بخش فنی کلینیک فنی و تخصصی بتن مشورت نماید.

ازانجام عملیات اضافی و استفاده از ویبره پرهیز نمایید .

تحتهیچ شرایطی DEZOFLOW H-530  را دوباره رقیق ننماید واز مصرف بیش از حد تعیین شده خود داری نمایید.

برایتولید احجام بزرگ از مخلوط کن و برای اختلاط یک کیسه گروت از دریل و همزن استفادهکنید.

 

 

مقادیرمصرف :

هرکیسه 25 کیلوگرمی 12.9 لیتر فضا را پر می کند و در حالت روان 78 کیسه 25 کیلوگرمیبرای پر کردن یک مترمکعب لازم است .

 

 

احتیاطو  ایمنی :

همانندتمامی محصولات پایه سیمانی گروت DEZOFLOW H-530 نیز ممکن است باعث آسیب شود . در صورت تماس احتمالی با چشم ها بلافاصله آنرا به مدت 15 دقیقه با آب شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایدد. در صورت تماس باپوست آن را به دقت بشوید.

 

تاییدیهکیفیت :

تماممحصولاتی که توسط شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران عرضه می گردند مطابق بااستانداردهای کیفی بین المملی می باشد .

 

 

or
or
A password will be send on your post
Registration