آيا آب بندي بتن بصورت كامل با مواد افزودني امكان پذير است؟

آيا آب بندي بتن بصورت كامل با مواد افزودني امكان پذير است؟

کد مطلب : 23

 آيا آب بندي بتن بصورت كامل با موادافزودني امكان پذير است؟ وقتي بتن تحت اثر بارهايبهره برداري قرار گيرد دچار ترك هاي ريز مي شود كه آب بندي را از بين مي برد.

 با مواد افزودني شيميائي و پودري معدني جايگزين سيمان مي توان بتن را بصورتتقريباً كامل آب بندي نمود اما همانگونه كه گفته شد در هنگام بهره برداري ممكن استترك هاي ريزي بوجود آيد اما اين تركها بصورت سراسري ضخامت قطعه را طي نمي كند وجسم بتن كماكان آب بندي مي ماند ولي ممكن است نفوذپذيري در قطعه ايجاد شود كهاجتناب ناپذير است اما مي توان با محدود كردن عرض ترك، ميزان نفوذپذيري را محدودترنمود.

or
or
A password will be send on your post
Registration